Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam Nền tảng tin cậy

Cơ cấu, Sơ đồ tổ chức bộ máy Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam

I. BAN GIÁM HIỆU

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

  1. PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP

  2. PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

  3. PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN - THƯ VIỆN

4. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THANH TRA

  5. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - VIỆC LÀM

6. PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

7. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  8. PHÒNG ĐÀO TẠO - HỢP TÁC QUỐC TẾ

III. KHOA ĐÀO TẠO

  1. KHOA TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

2. KHOA NGOẠI NGỮ

3. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

4. KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

5. KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

  6. KHOA CHÍNH TRỊ - TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

  7. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  8. KHOA NGỮ VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI

  9. KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

  10. KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

  11. KHOA NHẠC - HỌA - THỂ DỤC

IV. TRUNG TÂM

1. TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

2. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

3. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - QUỐC PHÒNG

4. TRUNG TÂM KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

5. TRUNG TÂM THỰC HÀNH KT VÀ CN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6. TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP

7. TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO & TUYỂN SINH

8. TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

V. HỆ THỐNG TRƯỜNG THỰC HÀNH

         1. TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

         2. TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

        3. TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN