Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam Nền tảng tin cậy

Danh sách Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khóa XII

STT

Họ đệm

Tên

Năm sinh

Chức vụ

 
 

I

Ban Thường vụ

 

 

 

 

1

Tô Văn

Sông

1967

Chủ tịch CĐ

 

2

Phùng Việt  Phương 

1980

Phó Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Thu

1976

Ủy viên Thường vụ

 

4

Phạm Thị

Yến

1974

Ủy viên Thường vụ

 

II

Ban Chấp hành

 

 

 

 

1

Tô Văn

Sông

1967

Chủ tịch CĐ

 

2

Phùng Việt 

Phương 

1980

Phó Chủ tịch

 
3

Nguyễn Thị Thu

1976

Ủy viên Thường vụ

 

4

Phạm Thị

Yến

1974

Ủy viên Thường vụ

 

5

Phạm Thị

An

1984

Ủy viên

 

6

Nguyễn Ngọc

Cương

1979

Ủy viên

 

7

Nguyễn Thị

Đào

1975

Ủy viên

 

8

Vũ Văn

Hoàng

1987

Ủy viên

 

9

 Lê Thị   Sinh   1978 Ủy viên

 

10

 Nguyễn Thị Thương   Thương   1981 Ủy viên

 

11

Nguyễn Thị 

Toan 

1980

Ủy viên

 

12

Phạm Thị Thu  Trang

1988

Ủy viên