Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam Nền tảng tin cậy

PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về các công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hiện quản lý chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; chủ trì xây dựng trình Hiệu trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; Đầu mối nghiên cứu, lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Trường. 

- Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, quy tắc, nội quy trong nội bộ Nhà trường đảm bảo thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và công việc chung của Trường.

- Chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Trường; chủ trì triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Theo dõi, đánh giá lao động và kết quả lao động hàng tháng, năm theo quy định; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức; chủ trì tổ chức, theo dõi làm thủ tục nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài, tiếp nhận cán bộ, viên chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính và Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra và các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức, lao động.

- Chủ trì đề xuất phương án điều động người tham gia các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ của Trường; Điều động người đi coi thi hết môn các hệ khi có nhu cầu của các đơn vị thuộc Trường.

- Chủ trì nghiên cứu và đề xuất, trình Hiệu trưởng về việc thuyên chuyển công tác, thôi việc cho cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

- Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chung; Tham gia quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng viên chức và lao động hợp đồng trong toàn trường.

- Chủ trì lập kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm và đề xuất phương án tuyển dụng cho các đơn vị; Đầu mối tổ chức thi tuyển dụng viên chức; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với lao động hợp đồng. Thực hiện các thủ tục trình Hiệu trưởng hoặc thừa ủy quyền Hiệu trưởng ký hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và hợp đồng lao động vụ việc phục vụ nhu cầu công tác của Trường.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính kế toán xây dựng các chế độ chính sách đối với người lao động. Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; làm thủ tục hưu; xác nhận thâm niên công tác và các chế độ khác cho người lao động.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng.

- Làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương; Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức, lao động trong Trường.

- Chủ trì đề xuất và làm thủ tục trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các Hội đồng tư vấn, tham mưu, giúp việc, các Ban giúp việc, Tiểu ban giúp việc, Tổ công tác của Trường, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình có sử dụng nhân sự của Trường (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị).

- Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ, sổ sách, báo cáo, các mẫu biểu thống kê về nhân sự theo quy định; theo dõi tăng giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ văn bản của cán bộ công chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự trong phạm vi Trường.

- Hỗ trợ và phối hợp với Văn phòng Đảng ủy bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy trong công tác tổ chức cán bộ.

- Tham gia đề xuất các phương án quản lý, phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

- Lưu trữ danh sách, địa chỉ của viên chức và lao động hợp đồng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Nhân sự của Phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG

STT

Họ và tên

Chức vụ, học hàm học vị

Thông tin liên hệ

1

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân

Trưởng phòng,

Giảng viên

 

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0905592888

2

ThS. Tiêu Thị Thu Thủy Giảng viên kiêm nhiệm Email: [email protected]

3

ThS. Nguyễn Thị Thương Thương 

Giảng viên kiêm nhiệm

Email. [email protected]

4. Địa chỉ liên hệ

- Tầng 2, nhà Hành chính Hiệu bộ - Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam , cơ sở 1: Xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  - Email: [email protected]